Teikiamos Paslaugos

VšĮ informacijos saugumo centras teikia sekančias paslaugas >> (geriausiai pritaikytos mažoms ir vidutinėms įmonėms):

Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas >>:
Pastoviai konsultuojame duomenų valdytojus kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis, atstovaujame įmones bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir teikiant kontaktinio asmens paslaugas duomenų subjektams
Asmens duomenų tvarkymo vertinimas: >>
Atliekame asmens duomenų tvarkymo veiklos atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimą ir konsultuojame įmones duomenų apsaugos techninių bei organizacinių priemonių diegimo klausimais
Asmens duomenų apsaugos gerinimas >>:
Atliekame asmens duomenų inventorizaciją, tinkamos asmens duomenų tvarkymo dokumentacijos parengimą, vykdome personalo apmokymus teisėtai tvarkyti asmens duomenis ir tinkamai valdyti duomenų saugumo pažeidimus
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas >>:
Konsultuojame duomenų valdytojus ir tvarkytojus kaip tinkamai įgyvendinti duomenų subjektų teises, išvengti duomenų subjektų teisių pažeidimo ir padedame įgyvendinant teisių gynimo priemones

Taip pat teikiame papildomas paslaugas:

Konsultuojame įmones dėl poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo.

Konsultuojame dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo metu kylančių pavojų nustatymo, teikiame organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių pažeidžiamumų nustatymo paslaugas, įvertinam asmens duomenų tvarkymui įmonės veiklos metu kylančias rizikas ir rekomenduojame saugaus asmens  duomenų tvarkymo priemones.

Padedame parengti tinkamą asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius vidinius įmonės  teisės aktus, įmonėms privalomas taisykles ir elgesio kodeksus.

Sudarant ilgalaikes paslaugų teikimo sutartis, organizuojame įmonėms techninių ir organizacinių priemonių duomenų apsaugai diegimą, efektyvumo vertinimą, pastovią techninę priežiūrą bei incidentų valdymą.

Įmonėse organizuojame darbuotojų mokymus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo, informacijos apsaugos ir kibernetinio saugumo temomis, konsultuojame dėl kibernetinio saugumo laboratorijos įrengimo ar praktinių kibernetinio saugumo mokymų.

VšĮ Informacijos saugumo centras duomenų subjektams (fiziniams asmenims) teikia sekančias paslaugas:

Konsultuojame fizinius asmenis dėl Duomenų subjektų teisių ir privatumo nuostatų įgyvendinimo.

Konsultuojame fizinius asmenis dėl teisės į privatumą pažeidimo ir dėl teisės imtis teisminių teisių gynimo priemonių prieš duomenų valdytoją ar tvarkytoją. 

Pastaba:

Jeigu mes atstovaujame duomenų valdytoją ar tvarkytoją, pateikiame duomenų subjektui pranešimą apie atsisakymą konsultuoti dėl interesų konflikto.

Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo sudėtingumo neįmanoma nustatyti visoms įmonėms bendrai tinkančių priemonių ar universalių procesų, todėl  kiekvienai įmonei sprendimai parenkami individualiai. Norėdami užduoti klausimą apie asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, užpildykite žemiau esančią formą ir nusiųskite mus atstovaujančiam Duomenų apsaugos pareigūnui:

[contact-form-7 id=”61″ title=”Contact form 1_copy”]