Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos kaina – 160 Eur/mėn. (į paslaugos kainą jau įskaičiuotos konsultacijų ar kitų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje numatytų užduočių vykdymo 3 valandos).
Sertifikuotas duomenų apsaugos pareigūnas, turintis duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinių žinių, skiriamas duomenų valdytojui ar tvarkytojui (toliau – Klientui) atlikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje numatytas užduotis:

a) informuoti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitas Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais;
b) stebėti, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
c) paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
d) bendradarbiauti su priežiūros institucija;
e) atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas, savo kompetencijos ribose vykdydamas užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į Kliento duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Papildomų paslaugų (pvz., privatumo politikos paruošimas, duomenų apsaugos priemonių vertinimas) teikimo valandos įkainis – 45 Eur/val. Atlikus papildomas užduotis Klientui surašomas atliktų darbų aktas ir sąskaita faktūra, pagal kurią sutartyje numatytu būdu ir terminais Klientas atsiskaito su paslaugos teikėju.

Dažniausiai labai mažoms ir mažoms įmonėms (LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymą), kurios tinkamai įdiegusios pagrindines duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, pakanka 3 val. duomenų apsaugos pareigūno paslaugų per mėnesį.