Asmens duomenų tvarkymo vertinimas

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos kaina – 500 Eur (į paslaugos kainą jau įskaičiuotos konsultacijų, asmens duomenų tvarkymo veiklos vertinimo ir kitų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnio 1b dalyje numatytų užduočių vykdymo 12 valandų).

Atliekame asmens duomenų tvarkymo veiklos atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimą, trūkumų nustatymą ir rekomendacijų parengimą nuotoliniu būdu, vadovaudamiesi užsakovo pateikta informacija ir užpildytu klausimynu. Konsultuojame įmones duomenų apsaugos techninių bei organizacinių priemonių diegimo klausimais.

Dažniausiai labai mažoms ir mažoms įmonėms (pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymą), kurios įdiegusios pagrindines duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones ir kurioms nereikia skirti duomenų apsaugos pareigūno bei nereikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo, pakanka 12 val. konsultavimo paslaugų apimties.