Privatumo politika

Privatumo pranešimas:

Privatumo politika atnaujinta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR) nuostatomis  [paskutinė atnaujinimo data 2018-08-09].

Mes, VšĮ Informacijos saugumo centras, įm. kodas 304443252, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, interneto svetainė https://infosec.mobi, (toliau – mes), atsakome už tinkamą Jūsų pateiktų asmens duomenų (toliau  – duomenų) tvarkymą bei tinkamų organizacinių bei techninių saugumo priemonių naudojimą. Žemiau Privatumo politikoje>> mes detaliai aprašome kodėl ir kaip mes renkame, saugome ir perduodame (t.y. tvarkome) Jūsų duomenis, su kuo dalinamės Jūsų duomenimis, kokios Jūsų teisės, kaip Jums valdyti savo duomenis ir kaip mes apsaugome Jūsų duomenis.
Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija pavyzdžiui yra klaidinga, nebaigta ar netinkama ir Jūs pageidaujate, kad  mes ištaisytume ar sunaikintume Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), visada kreipkitės kontaktuose nurodytu būdu tiesiogiai į mūsų įmonę, į mus atstovaujantį Duomenų apsaugos pareigūną>> ar tiesiog užpildydami žemiau pateiktą formą:

 

Privatumo politika

Turinys


1. Bendrosios nuostatos
Mes savo Klientams nuolatos teikiame naujas paslaugas, įvairiausius produktus, įskaitant serverio produktus, skirtus padėti valdyti interneto svetaines bei el. parduotuves visame pasaulyje, programinę įrangą, kurią mūsų klientai (toliau – Jūs) naudojate interneto svetainėms, el. parduotuvėms ir naujoms paslaugoms kurti. Nuorodos į mūsų produktus apima VšĮ Informacijos saugumo centro paslaugas, interneto svetaines, programas, programinę įrangą ir serverius. Mes suprantame, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs, fiziniai asmenys (duomenų subjektai), patikite mums savo asmens duomenis. Tai didelė atsakomybė, todėl mes stengiamės tvarkyti Jūsų duomenis teisėtai, sąžiningai, skaidriai, juos tinkamai apsaugoti ir suteikti Jums kuo daugiau galimybių šiuos duomenis valdyti Jums patogiu būdu. Mes renkame asmens duomenis nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais – teikdami paslaugas savo klientams. Siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą mes naudojame Jūsų asmens duomenis tik norėdami įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, taip pat, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai yra už juos viršesni. Mes dedame pastangas, kad Jūsų duomenys būtų adekvatūs, tikslūs ir prireikus atnaujinami, saugomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei būtina ir būtų naudojamos tinkamos techninės bei organizacinės duomenų saugumo priemonės.

Atgal į turinį >>

2. Apibrėžtys
Sąvokos šioje asmens duomenų apsaugos politikoje pilnai atitinka BDAR taikomas sąvokas, nurodytas BDAR 4 straipsnyje. Tačiau pačius pagrindinius terminus norėtume pateikti:

Atgal į turinį >>

3. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir duomenų tvarkymo teisėtumas
Jums teikdami įvairias paslaugas tvarkome įvairią informaciją, tame tarpe ir apie fizinius asmenis. Duomenų tvarkymas, kaip nurodyta apibrėžtyse: asmens duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Duomenų naudojimo pobūdis priklauso nuo paslaugos, kurią Jūs norite užsisakyti ar jau naudojatės. Šiuos duomenis mes naudojame paslaugų teikimui, techniniams ir administraciniams veiksmams, be kurių negalėtume sudaryti ar vykdyti sutarties, todėl tvarkyti duomenis mums būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, teisės aktų reikalavimų vykdymui ir siekiant teisėto intereso.

Atgal į turinį >>

4. Kodėl ir su kuo mes dalinamės jūsų duomenimis
Konkrečiai numatytais tikslais, mūsų tvarkomus asmens duomenis kartais būtina perduoti duomenų gavėjams siekiant įvykdyti sutartį ar, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. Galime perduoti duomenis siekdami teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Mes neperduodame Jūsų duomenų už Europos Sąjungos ribų. Mums gali tekti perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms, tokiu atveju mes paprašysime Jūsų sutikimo išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks sutikimas nebūtinas.

Atgal į turinį >>

5. Kokios Jūsų teisės ir atsakomybė
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Jums suteikia plačius įgaliojimus sužinoti kaip tvarkomi Jūsų duomenys, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, prašyti, kad duomenys būtų perkelti pas kitą duomenų valdytoją, nesutikti su duomenų tvarkymu ar automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją, Lietuvoje tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, jeigu nusprendėte, kad Jūsų teisės asmens duomenų srityje buvo pažeistos ar duomenų valdytojas nesiima priemonių tinkamai jas įgyvendinti.
Mes imamės visų tinkamų priemonių, kad visą būtiną pateikti Jums informaciją ir visus pranešimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, pateiktume glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma.
Atsakydami į Jūsų paklausimą Informaciją pateikiame tokiomis priemonėmis kokiomis gavome Jūsų užklausimą, raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant elektronine forma. Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.

Atgal į turinį >>

6. Kaip pasiekti ir valdyti Jūsų asmens duomenis
Jums pasirinkus informaciją apie save gauti nuotoliniu būdu el. ryšio kanalais, Jūs esate atsakingas už pasirinkto būdo saugumą. Tačiau mes dėsime visas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys Jus pasiektų saugiai.

Atgal į turinį >>

7. Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis
Mes užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą taikydami atitinkamas saugumo priemones, vadovaudamiesi informacijos saugumo gerąja praktika (pvz. standartas LST ISO/IEC 27002 ) ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų bei juose numatytų prievolių.
Jūsų duomenų apsaugą laikome svarbiu dalyku ir siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis, informavome bei apmokėme įmonės personalą apie duomenų valdytojo prievoles bei atsakomybę ir saugų duomenų tvarkymą. Mes inventorizavome asmens duomenis, įvertinome asmens duomenų tvarkymo metu kylančią duomenų saugumo riziką Jūsų teisėms ir laisvėms, parengėme reikiamą dokumentaciją, atnaujinome duomenų tvarkymo procedūras pagal BDAR reikalavimus, įdiegėme atitinkamų fizinių ir techninių priemonių, tokių kaip duomenų šifravimas, bandymų pritaikyti slaptažodžius apribojimas, bandymų neteisėtai pakeisti bylas aptikimas ir įtartinai ar nesaugiai besielgiančio vartotojo ar lankytojo prieigos blokavimas.  Reguliariai tikriname ir atnaujiname programas, nustatėme papildomas duomenų saugumo ir asmens duomenų tvarkymo kontrolės priemones bei apmokėme personalą tinkamai dirbti su asmens duomenimis.

Atgal į turinį >>

8. Privatumo politikos pasikeitimas
Mes nuolat tobuliname savo veiklą, plėtojame paslaugų spektrą, keičiasi teisinis asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas, atsiranda naujos technologijos, kinta kibernetinio saugumo aplinka iškelianti naujus iššūkius duomenų saugumo reikalavimams, todėl mes nuolatos keičiame ir papildome šią Privatumo politiką. Mes skatiname lankytojus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija mūsų interneto svetainėje, o klientus nedelsiant informuojame sutartyse aptartais komunikacijos kanalais.

Atgal į turinį >>

9. Slapukai ir panašios technologijos
VšĮ Informacijos saugumo centras naudoja slapukus (angl.: cookies), kad galėtų suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus. Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę. Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami. Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.  Svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Jeigu norite duoti sutikimą mums naudoti slapukus, puslapio apačioje slapukų valdymo programėlėje, patvirtindami paspauskite žalią mygtuką su užrašu “OK”. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotume slapukus, galite atsisakyti jų naudojimo pašalindami programėlėje žymėjimą ir naudoti tik būtinus slapukus interneto svetainės funkcionalumui.

Daugiau apie slapukų naudojimą >>

Atgal į turinį >>

10. Kaip su mumis susisiekti
Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašytume kreiptis į mus arba mūsų duomenų apsaugos pareigūną naudojantis šioje Privatumo politikoje pateikta kontaktine informacija>>.

Atgal į turinį >>