Ar jums reikalingas Duomenų apsaugos pareigūnas?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)  yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungoje teisės aktas. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, šis reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.  Visoms įmonėms duomenų valdytojams, savo veikloje tvarkančioms Europos Sąjungos piliečių asmens duomenis, teks prievolė įrodinėti, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtai (BDAR 6 straipsnis), atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus, taip pat į įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis šio reglamento (BDAR 24 straipsnis).

Ar tinkamai duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) tvarko asmens duomenis gali vertinti tik duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinių žinių turintis duomenų apsaugos pareigūnas. Ar pareigūnas sugebės tinkamai atlikti jam pavestas bent Reglamento 39 straipsnyje nurodytas užduotis, priklausys kaip bus valdoma įmonėje asmens duomenų saugumui kylanti rizika. Nepakankamai atitikti BDAR reikalavimus taip pat gali sąlygoti finansinius nuostolius bei reputacijos praradimą, o jeigu pareigūno kvalifikacija nepakankama ar pareigūnas nebuvo paskirtas galima patirti iš ties rimtų nuostolių priežiūros institucijai paskyrus baudą (kuri gali siekti 20 mln. eurų).

2017 metais diskusijų su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) atsakingais darbuotojais  metu nebuvo konkretizuoti duomenų apsaugos pareigūno skyrimo kriterijai, tačiau reglamento įgyvendinimo priežiūrą vykdyti ir taikyti sankcijas duomenų valdytojams Lietuvoje paskirta VDAI pacitavo Reglamento 83 straipsnio 1 dalį: “Kiekviena priežiūros institucija užtikrina, kad pagal šį straipsnį skiriamos administracinės baudos už 4, 5 ir 6 dalyse nurodytus šio reglamento pažeidimus kiekvienu konkrečiu atveju būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos“. Todėl kai neaišku ar reikia įmonėje skirti duomenų apsaugos pareigūną, geriau jį skirti, o jeigu pareigūnas nebuvo paskirtas, turėti tokius motyvus pagrindžiančius įrašus, kuriuose būtų tinkamai pagrįsta neskyrimo priežastys.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR 37 straipsnyje bendrai traktuoja prievolę įmonėms tvarkančioms asmens duomenis skirti duomenų apsaugos pareigūną, (neskaitant valdžios institucijas). Duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas privalo pats įvertinti: ar jo pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus ar duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu pagal 9 straipsnį ir 10 straipsnyje nurodytų asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas dideliu mastu. Daugiau detalizuoti šiuos bendro pobūdžio teiginius padeda Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė, kuri parengė gaires Reglamento (ES) 2016/679 duomenų apsaugos pareigūno tema.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos pareigūno poreikio vertinimą ir Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės parengtose “Duomenų apsaugos pareigūnų gairės” WP 243 pateikto algoritmo taikymą pateikta internetiniame projekte “Duomenų apsaugos pareigūnas”.