Asmens duomenų savoka

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

“Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.” – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateikiamas žodynėlis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

2 straipsnis

“1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. (Aktuali redakcija )” Toliau skaityti “Asmens duomenų savoka”

Duomenų apsaugos reglamentas

2012 m. Europos Komisijos pradėta Asmens duomenų apsaugos reforma – tai būtinybė turėti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vienodus ir atnaujintus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus,  užtikrinti vieną iš pagrindinių žmogaus teisių – teisę į asmens duomenų apsaugą, sudaryti sąlygas skaitmeninės ekonomikos plėtrai ir sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir terorizmu. 2016 m. balandžio 27 d. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau tekste – BDAR arba angliškai GDPR arba  Reglamentas (ES) 2016/679) . Reglamentas (ES) 2016/679 yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungoje teisės aktas. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, šis reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d. Pasirengimui ir atitikties įvertinimui liko [countdown date=”25 may 2018″ format=”dHMS” hour=”02″ minutes=”00″ color=”#cc0000″ bgcolor=”#ffffff” width=”400″ height=”30″ radius=”2″ link=false ]BDAR skatins įmones prisiimti atsakomybę už tai, kad naudodamos savo veikloje asmens duomenis (toliau – duomenys) jos negalėtų pakenkti fiziniams asmenims (duomenų subjektams arba toliau tekste – DS), gerbtų žmonių teises, nustatytų naujus reikalavimus saugumo priemonėms ir griežčiau kontroliuotų atskaitomybės bei skaidrumo principus.